Dokumenti

Ārējie reglamentējošie normatīvie dokumenti

Augstskolu likums
Izglītības likums
Zinātniskās darbības likums
Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu
Noteikumi par valsts profesionālās augstākās izglītības standartu
Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi
Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi
Standarti un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā (ESG)
Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas
Ieteikumi studiju procesa organizēšanai augstskolās un koledžās 2021./2022. akadēmiskajā gadā

Iekšējie reglamentējošie dokumenti

Lietišķo zinātņu augstskolas "Baltijas Starptautiskā akadēmija" Satversme
BSA Satversmes sapulces velēšanu komisijas nolikums
Baltijas Starptautiskās akadēmijas darbības un attīstības ilgtermiņa stratēģija 2022. – 2025.gadam
Baltijas Starptautiskās akadēmijas organizatoriskā struktūrshēma
BSA studiju virziena padomes nolikums
Baltijas Starptautiskās akadēmijas Studentu Parlamenta nolikums
Akadēmiskā godīguma un ētikas kodekss
Akadēmiskā godīguma un ētikas komisijas nolikums
Nolikums par plaģiāta kontroli
Senāta nolikums

Uzņemšanas kārtība 2023./2024.m.g.
Uzņemšanas kārtība 2024./2025.m.g.

Studiju procesu reglamentējošie iekšējie normatīvie dokumenti

BSA abpusēji noslēgti līgumi par studējošo pārņemšanu citās augstskolās
Akadēmiskā gada studiju un norišu kalendārs
Noteikumi par studiju procesa organizāciju un epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanuBaltijas Starptautiskajā akadēmijā2020./2021. studiju gadā
Nolikums par studijām Baltijas Starptautiskajā akadēmijā
Studiju programmu izstrādāšanas, apstiprināšanas un grozījumi noteikumi Baltijas Starptautiskajā akadēmijā
Baltijas Starptautiskās akadēmijā studiju rezultātu vērtēšanas nolikums
Nolikums par praksēm Baltijas Starptautiskajā akadēmijā
Nolikums par noslēguma darbu izstrādāšanu uz aizstāvēšanu Baltijas Starptautiskajā akadēmijā
Nolikums par valsts un galapārbaudījumiem
Nolikums par tālmācības studijām Baltijas Starptautiskajā akadēmijā
Nolikums par konkursu uz budžeta vietām, ko nodrošina BSA (.pdf)
Studējošo iesniegumu, priekšlikumu un sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība
Nolikums par ārpus formālās izglītības vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju rezultātu atzīšanas kārtību Baltijas Starptautiskajā akadēmijā

ERASMUS+

Nolikums par Baltijas Starptautiskās Akadēmijas akadēmiskajiem amatiem
Nolikums par BSA profesoru padomi un profesoru un asociēto profesoru vēlēšanām Baltijas Starptautiskajā akadēmijā

Kvalitātes vadība

BSA Studiju kvalitātes nodrošināšanas sistēma
Kvalitātes politika
Privātuma politika
Personāla politika