Maģistra studiju programmas

Studiju virziens “Ekonomika”
...
Starptautiskās finanses un ekonomika

Akadēmiskā maģistra studiju programma

Sagatavot profesionāļus veiksmīgai karjerai starptautisko finanšu un ekonomikas jomā, kā arī analītiskiem, konsultāciju un pētniecības pasākumiem.

Kursa apraksts
Studiju virziens “Tiesību zinātne”
...
Tiesību zinātne

Profesionālā maģistra studiju programma

Programmas priekšrocības ir augstas kvalifikācijas juristu sagatavošana, kuri spējīgi sekmīgi konkurēt darba tirgū Latvijā un ES.

Kursa apraksts
...
Tiesību zinātne

Akadēmiskā maģistra studiju programma

Speciālisti ar maģistra grādu tiesību zinātnē varētu strādāt jomās, kur ir nepieciešamas juridiskās zināšanas un prasmes, kā arī turpināt mācības doktorantūrā. zvērinātie notārs, advokāts, tiesu izpildītājs, prokurors, tiesnesis, maksātnespējas administrators, valsts iestāžu un pašvaldības vadošie amati.

Kursa apraksts
Studiju virziens “Psiholoģija”
...
Psiholoģija

Profesionālā maģistra studiju programma

Programma ir unikāla, kurai nav analoga citās augstskolās Latvijā. Pēdējos gados, dotās programmas ietvaros aktīvi attīstās biznesa psiholoģijas modulis, kā viens no profesionālās darbības psiholoģijas novirzieniem. Programmas īpašās iezīmes izpaužas tās saturā, mācību kursu unikalitātē, kas ļauj studentiem iegūt teorētiskās zināšanas un prasmes profesionālās darbības psiholoģijas jomā.

Kursa apraksts
Studiju virziens “Socioloģija, politoloģija un antropoloģija”
...
Eiropas studijas

Akadēmiskā maģistra studiju programma

Programmā tiek sagatavoti speciālisti, kuri ne tikai orientējas Eiropas Savienības politisko kursu attīstībā, tās iekšpolitikā un ārējā un drošības politikā, ES integrācijas problēmās un institucionālajā attīstībā, bet arī spēj piedalīties ES politisko kursu izstrādē, analizējot kopīgo ES politiku un samērojot ES institūcijās izstrādātos politiskos kursus ar Latvijas specifiku, interesēm un iespējām, izstrādājot adekvātus politikas īstenošanas lēmumus Latvijā.

Kursa apraksts
Studiju virziens “Sociāla labklājība”
...
Sociālais darbs

Profesionālā maģistra studiju programmas

Programma nodrošina maģistra grāda iegūšanu sociālā darba nozarē, profesionālās jaunrades attīstības iespējas, pētnieciskās un pedagoģiskās iemaņas sociālā darba izglītībā sabiedrības labā.

Kursa apraksts
Studiju virziens “Viesnīcu un restorānu serviss, Tūrisma un atpūtas organizācija”
...
Komunikācijas vadība izklaides un atpūtas industrijā

Profesionālā maģistra studiju programma

Maģistra grāds dod tiesības absolventam veikt pedagoģiskas un zinātniskas darbības, kā arī turpināt studijas doktorantūrā. Iegūtais grāds dod tiesības ieņemt augstus vadošos amatus tūrisma nozarē, viesnīcu biznesā, atpūtas un izklaides industrijā.

Kursa apraksts

Studiju virziens “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”
...
Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana

Akadēmiskā maģistra studiju programma

Jūs tiecaties vadīt uzņēmumu/struktūrvienību. Šī programma ļaus jums kļūt par vadītāju uzņēmumos/organizācijās, sniedzot jums visaptverošas zināšanas un iemaņas, kā novērtēt, plānot, attīstīt un realizēt produktus un pakalpojumus, kas rada pievienoto vērtību indivīdiem, organizācijām un sabiedrībai kopumā.

Kursa apraksts